Bossenmakelaar

Aanplant van nieuw bos is niet vanzelfsprekend en  niet eenvoudig. Daarom hebben Probos en Stichting de Lynx het initiatief genomen voor een bossenmakelaar. De bossenmakelaar kan grondeigenaren met ruimte voor bos begeleiden bij  bosrealisatie. Hij of zij kan de eigenaren  ook koppelen aan particulieren die bereid zijn te investeren in nieuw bos. Na een aanloop van bijna twee jaar gaat vanaf 1 oktober 2023 de Bossenmakelaar echt van start. Subsidie van het ministerie van LNV maakt het mogelijk om op actieve wijze uitvoering te geven aan de makelaarstaken. Zie ook de website va de Nationale Bossenmakelaar

Grond als cruciale factor

Als het gaat om realisatie van nieuw bos is grond de cruciale factor.  Omdat de overheid geen dwingende instrumenten (onteigening) zal inzetten is het noodzakelijk om grondeigenaren te stimuleren en te motiveren om bos aan te leggen.

Sommige grondeigenaren denken nog helemaal niet aan bos, anderen hebben wel een idee maar denken dat het niet haalbaar is. Een andere groep zit misschien verstrikt in het hindernissenparcours op zoek naar financiering en worstelend in het woud aan regelgeving. Allemaal kunnen ze hulp gebruiken om nieuw bosareaal te realiseren.

De bossenmakelaar kan die hulp bieden en grondeigenaren begeleiden om het hindernissenparcours naar realisatie succesvol te doorlopen.

Rollen van de bossenmakelaar

 • Maakt klimaatfinanciering toegankelijker voor kleine initiatieven.
 • Zet een netwerk op van sleutelpersonen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau die precies weten waar gronden beschikbaar zijn.
 • Maakt initiatiefnemers wegwijs in het woud aan regels dat komt kijken bij bosaanplant.
 • Maakt technische kennis over bosuitbreiding (bijvoorbeeld ontwerp, soortkeuze en aanlegwijze) toegankelijk voor initiatiefnemers.
 • Biedt een tool aan met marktmodellen voor tal van variaties van nieuw bos (en heeft daarbij ook de mogelijkheden voor financiering in beeld),
 • Verstrekt communicatieadviezen bij om maatschappelijk draagvlak te creëren bij bosaanplant,
 • Etaleert goede voorbeelden,
 • Interesseert en inspireert grondeigenaren en investeerders die nog nooit over bosaanplant hebben nagedacht.

Wie kunnen terecht bij de bossenmakelaar?

Grondeigenaren zoals:

 • Boeren die niet al hun grond voor intensieve productie nodig hebben Boeren met grond naast stikstofgevoelige gebieden die nadenken over extensivering,
 • Boeren die sowieso nieuwe kansen willen verkennen, zoals agroforestry,
 • Kippenhouders met vrije uitloop,
 • Landgoedeigenaren die op zoek zijn naar nieuwe of uitbreiding van bestaande inkomstenbronnen,
 • Particuliere eigenaren en boeren met interesse in voedselbossen,
 • Particulieren die een stuk grond hebben bij hun woonhuis en daar nog geen duidelijke bestemming voor hebben,
 • Gemeenten en waterschappen met ‘overhoekjes’

Grondeigenaren die graag willen weten welke mogelijke ondersteuning er voor hen is bij ontwikkeling van nieuw bos kunnen terecht op de site van de Nationale Bossenmakelaar. U kan ook de vragenlijst invullen om aan te geven welke behoefte aan (financiële) ondersteuning er is.Dan laten we binnen een week weten welke subsidies en/of ondersteunende organisaties bij uw bomen project passen.

Samenwerking

De bossenmakelaar kan ook een belangrijke rol spelen op nationaal niveau om alle kennis en initiateven te bundelen, initiatieven te faciliteren en signalen over wet- en regelgeving door te geven aan rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Webinar over de bossenmakelaar

In navolging van de twee webinars  over bosuitbreiding  hebben we op 22 februari 2022 een nieuw webinar georganiseerd waarin we het voorstel voor de bossenmakelaar hebben gepresenteerd en besproken.

 


De achtergrond van de bossenmakelaar

Nederland heeft een Bossenstrategie gemaakt met de ambitie voor 37.000 hectare nieuw bos. Daarnaast is er nog een ambitie voor realisatie van 50.000 hectare nieuwe landschapselementen en 25.000 hectare agroforestry in 2050.  Het is gezien de klimaatopgave eigenlijk nog een bescheiden ambitie.

Een groot  en meeslepend ambitie verhaal waarbij de overheid grote aantallen hectares landbouwgrond opkoopt en volplant lijkt er helaas niet in te zitten.
De bossenstrategie kan alleen met veel kleine(re) initiatieven worden gerealiseerd. Het is dan wel noodzakelijk om juist die kleine initiatieven te stimuleren  en goed te faciliteren. De bossenmakelaar kan daarin een cruciale rol spelen.

Search